Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie

Program Aktywny Samorząd 2018

Utworzono dnia 13.07.2018

Informujemy, że w dniu 31 stycznia 2018 roku Zarząd Funduszu przyjął Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku.
W roku 2018 realizowane będą następujące formy wsparcia:
Moduł I
 – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
   a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
    - Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
    - Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
Maksymalna kwota dofinansowania w ramach modułu I Obszaru A wynosi, w przypadku:
 w Zadaniu nr 1 – 8.000 zł,
 w Zadaniu nr 2 – 2.200 zł, w tym:
    - dla kosztów kursu i egzaminów – 1.600 zł,
    - dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) 600 zł,
Udział własny wnioskodawcy wynosi co najmniej:
 - w zadaniu nr 1 - 15% ceny brutto zakupu/usługi
 - w zadaniu nr 2 - 25% ceny brutto zakupu/usługi
Adresatem pomocy w Obszarze A jest osoba z dysfunkcją narządu ruchu – należy przez to rozumieć dysfunkcję stanowiącą podstawę orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; w przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia dot. niepełnosprawności, ale jest konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń (np. o charakterze neurologicznym - symbol orzeczenia: 10-N lub całościowych zaburzeń rozwojowych  - symbol orzeczenia: 12-C), mogą zostać pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym pod warunkiem, że wnioskodawca dołączy do wniosku zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające, iż następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu.
   b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
    - Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
    - Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Maksymalna kwota dofinansowania:
 w Zadaniu nr 1:
   - dla osoby niewidomej – 20.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie – 12.000zł,
   - dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 8.000zł,
   - dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000zł,
 w Zadaniu nr 2:
   - dla osoby głuchoniewidomej – 4.000zł,
   - dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000zł,
     z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia.
Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w zadaniu nr 1 - 10% ceny brutto zakupu/usługi.
Adresatem pomocy w Obszarze B jest osoba posiadająca:
 dysfunkcję narządu wzroku - należy przez to rozumieć dysfunkcję wzroku stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, a także w przypadku:
   gdy dysfunkcja narządu wzroku nie jest przyczyną wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, ale wnioskodawca przedłoży zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza okulistę potwierdzające, że osoba niepełnosprawna, której dotyczy wniosek, ma ostrość wzroku (w korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 0,05 i/lub ma zwężenie pola widzenia do 20 stopni;
   osób niepełnosprawnych w wieku do 16 roku życia - gdy wnioskodawca przedłoży zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza okulistę potwierdzające, że osoba niepełnosprawna, której dotyczy wniosek, ma ostrość wzroku (w korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 0,1 i/lub ma zwężenie pola widzenia do 30 stopni,
 przy czym osoby niepełnosprawne posiadające dysfunkcje narządu wzroku wymienione w lit. a i lit. b, są traktowane jak osoby niewidome;
 dysfunkcję obu kończyn górnych – należy przez to rozumieć stan potwierdzony zaświadczeniem lekarskim: wrodzony brak lub amputację obu kończyn górnych – co najmniej w obrębie przedramienia, a także dysfunkcję charakteryzującą się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie obu kończyn górnych w stopniu wykluczającym lub znacznie utrudniającym korzystanie ze standardowego sprzętu elektronicznego, wynikająca ze schorzeń o różnej etiologii (m.in. porażenia mózgowe, choroby neuromięśniowe);
a. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
   Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
   Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
   Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),
   Maksymalna kwota dofinansowania:
    - Zadanie nr 2 – 3.000 zł,
    - Zadanie nr 3 dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:
       w zakresie ręki – 9.000 zł,
       przedramienia – 20.000 zł,
       ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł,
       na poziomie podudzia – 14.000 zł,
       na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,
       uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł,
      z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON,
    - Zadanie nr 4 – do 30% kwot, o których mowa powyżej,
    - Zadanie nr 3 i nr 4 dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł,
   Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w zadaniu nr 3 i 4:
    - 10% ceny brutto zakupu/usługi.
b. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;
   Maksymalna kwota dofinansowania wynosi – 200 zł miesięcznie, nie więcej niż 2.400 zł w ciągu roku – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.
   Udział własny wnioskodawcy:
    - 15% ceny brutto zakupu/usługi.
    Maksymalna kwota dofinansowania w ramach modułu I Obszaru A wynosi, w przypadku:
      w Zadaniu nr 1 – 8.000 zł,
      w Zadaniu nr 2 – 2.200 zł, w tym:
    - dla kosztów kursu i egzaminów – 1.600 zł,
    - dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) 600 zł,
   Udział własny wnioskodawcy wynosi co najmniej:
    - w zadaniu nr 1 - 15% ceny brutto zakupu/usługi
    - w zadaniu nr 2 - 25% ceny brutto zakupu/usługi

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji: w szkole policealne, kolegium, w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu) a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków :
 - dla Modułu I - od dnia 1 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.
 - dla Modułu  II:
    od dnia 1 marca 2018r. - 30 marca 2018 r. - dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018
    od dnia 1 września 2018 r. - 10 października 2018 r. - dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019
 
Dla kogo dofinansowanie
 Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:
   - posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
   - pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.
 W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:
   - posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu,
   - aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).
 W 2018 roku kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/półrocze wynosi w przypadku:
   1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł,
   2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,
   3. opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.
 Przez przeciętny miesięczny dochód Wnioskodawcy należy rozumieć dochód w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy, o jakim mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.), obliczony za kwartał poprzedzający kwartał, w którym złożono wniosek. Dochody z różnych źródeł sumują się. W przypadku działalności rolniczej – dochód ten oblicza się na podstawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2014 r. (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 września 2015 r. - M.P. 2015 poz. 861), według wzoru: [(2.506 zł x liczba hektarów)/12]/ liczba osób w gospodarstwie domowym wnioskodawcy).
 Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków nauki. Dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe, jeśli wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę, z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.

Warunki zwiększenia dofinansowania
 Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:
  - 700 zł - w sytuacjach, gdy osoba niepełnosprawna ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu barier w komunikowaniu się – w szczególności z tytułu pomocy tłumacza migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej itp.),
  - 500 zł - w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
  - 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada Kartę Dużej Rodziny,
  - 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki.
 Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny
 Wysokość wypłacanego dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i od postępów Wnioskodawcy w nauce. W stosunku do wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku, wysokość dodatku wyniesie:
  a. do 50% – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, studia wyższe), w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% maksymalnej kwoty dodatku,
  b. do 75% – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, studia wyższe),
  c. do 100% – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, trzecim roku danej formy edukacji na poziomie wyższym (studia wyższe I stopnia, magisterskie jednolite), przy czym studenci II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich (III stopnia) mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.
 Warunki zmniejszenia dofinansowania
  1. Dodatek nie przysługuje, jeśli Wnioskodawca zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki, ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach programu.
     Kwota dofinansowania kosztów czesnego ulega zmniejszeniu o 300 zł, jeśli osoba niepełnosprawna po ukończeniu nauki objętej dofinansowaniem, ponownie rozpoczyna lub kontynuuje naukę w ramach takiej samej formy edukacji na poziomie wyższym (np. po zakończeniu studiów I stopnia, ponownie rozpoczyna studia I stopnia).
  2. Zmniejszenie kwoty dofinansowania kosztów czesnego nie obowiązuje, jeśli osoba niepełnosprawna:
     - ubiega się o dofinansowanie semestru/półrocza danej formy edukacji na poziomie wyższym, jaki dotychczas nie był objęty dofinansowaniem ze środków PFRON (wcześniejsze wsparcie nastąpiło np. od III roku) albo
     - jednocześnie pobiera naukę na dwóch kierunkach tej samej formy edukacji na poziomie wyższym.
MODUŁ II – wysokość udziału własnego wnioskodawcy (w kosztach czesnego)
 15% wartości czesnego – dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku)
 65% wartości czesnego – dla beneficjentów programu, którzy korzystają jednocześnie z pomocy w ramach więcej niż jednej formy kształcenia na poziomie wyższym
 Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest wnioskodawca, którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.
 Warunki uzyskania pomocy na dofinansowanie nauki:
  1. każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON dla 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym - warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON:
    - „STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
    - „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
    z uwzględnieniem pkt 2,
  2. Wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku uzyskali pomoc ze środków PFRON w ramach większej liczby semestrów/półroczy, niż wskazana w pkt 1, mogą uzyskać pomoc w ramach programu - do czasu ukończenia rozpoczętych form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów,
  3. decyzja o ponownym dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku powtarzania przez wnioskodawcę semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego - należy do kompetencji realizatora programu, z zastrzeżeniem pkt 4,
  4. wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/ półroczy, o której mowa w pkt 1 - z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić dwa razy w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, i tylko wtedy, gdy powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez Wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia/zamknięcie kierunku),
  5. Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztó3) nauki w tym semestrze /półroczu i do czasu ukończenia nauki na rozpoczętym poziomie, nie może korzystać z pomocy w module II, z uwzględnieniem pkt 6,
  6. na pisemny wniosek Realizatora, Pełnomocnicy Zarządu w Biurze   PFRON mogą podjąć decyzję o wyrażeniu zgody na ponowne dofinansowanie kosztów nauki (w przypadku Wnioskodawcy, który ze względu na stan zdrowia po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza objętego dofinansowaniem) – zwrot kwoty dofinansowania kosztów nauki, o którym mowa w pkt 5 – nie ma wówczas zastosowania. W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.
 Przypominamy, że:
  • dofinansowanie w ramach modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny),
  • decyzję o wysokości pomocy dla Wnioskodawcy podejmuje samorząd powiatowy,
  • kwota dofinansowania ze środków PFRON nie może być większa niż kwota wnioskowana przez Wnioskodawcę,
  • decyzja w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, należy do kompetencji samorządu powiatowego - aby wsparciem objąć wszystkich Wnioskodawców, samorząd może obniżyć zakres i wysokość dofinansowania do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na realizację programu.
Szczegółowe zasady przyznawania dofinansowań w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2018 r. w Powiecie Nyskim zawiera załącznik nr 1 do uchwały 179/477/18 Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 27.02.2018 r.

Zasady otrzymania dofinanoswania z programu Aktywny Samorząd w 2018 roku znajdują się w zakładce Dokumenty do pobrania -> zasady
Druki wniosków o dofinansowanie z programu Aktywny Samorząd w 2018 roku znajdują się w zakładce Dokumenty do pobrania -> wnioski_aktywny_samorząd

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Rodzina i Dziecko

 

ePUAP