Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie

Bliżej rodziny i dziecka

Powiat Nyski na mocy umowy partnerskiej podpisanej 23 maja 2018 roku
z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu realizuje projekt "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna. Bezpośrednim realizatorem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie.

Łączna wartość dofinansowania zadania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 10.137.632,59 zł, w tym na rzecz Powiatu Nyskiego,
jako Partnera, dofinansowanie wynosi 311.143,80 zł.
Realizacja projektu potrwa do grudnia 2020r.

Celem projektu jest wsparcie pieczy zastępczej zgodnie z zakresem usług określonym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018r. poz. 998 z późn. zm.).

Powiat Nyski jako Partner planuje realizację następujących zadań:
1. Indywidualne programy usamodzielnienia realizowane w mieszkaniu chronionym i wspomaganym w powiecie nyskim.
W ramach realizacji ww. zadania poniesione zostaną koszty na: remont/ adaptację
2 mieszkań, doposażenie, sporządzenie szczegółowych kosztorysów remontu mieszkań i operatów szacunkowych,  opłaty z tytułu użytkowania mieszkania chronionego, tj. czynsz, ubezpieczenie mieszkania. Ponadto zatrudniony zostanie opiekun mieszkań chronionych, który będzie odpowiedzialny za funkcjonowanie ww. mieszkań. Pod jego opieką znajdować się będą usamodzielniające się osoby, które będą przygotowywane do prowadzenia samodzielnego życia - do czasu uzyskania innych możliwości zamieszkania.
2. Wsparcie rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Nyskim.
W ramach realizacji ww. zadania przeprowadzone zostaną badania dla kandydatów na rodziny zastępcze i prowadzących rodzinne domy dziecka z terenu powiatu nyskiego w celu sporządzenia opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji
do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Mieszkania chronione - 27.11.2020r. >>

Podziękowania >>

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Rodzina i Dziecko

 

ePUAP