Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością 2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie przystąpiło do realizacji Ministerialnego Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.
Program realizowany jest przy 100% wsparciu finansowym ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.
Całkowita wartość: 1.722.135,66 zł. Kwota dofinansowania: 1.722.135,66 zł.

Zgłoszenia do Programu w 2024 realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie można składać do 31 stycznia 2024 roku.
Zgłoszenia, które wpłynął do PCPR w Nysie (lub zostaną uzupełnione) po tym terminie, będą rozpatrywane w miarę możliwości finansowych.

Mieszkańcy Gmin: Nysa, Paczków, Głuchołazy i Korfantów Zgłoszenia do Programu mogą składać w swoim właściwym terytorialnie Ośrodku Pomocy Społecznej (w tym celu o druk i warunki zgłoszenia należy zwrócić się do OPS) oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie (druki i warunki poniżej), dzięki czemu zwiększają swoją szansę na przystąpienie do Programu.
Mieszkańcy pozostałych Gmin Powiatu Nyskiego Zgłoszenia do Programu mogą składać jedynie w PCPR w Nysie.

Złożenie Zgłoszenia do Programu AOON 2024 nie jest równoznaczne z przyznaniem pomocy asystenckiej.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie (jak w latach ubiegłych) usługi asystenckie będą świadczyć osoby wskazane przez osobę z niepełnosprawnością/opiekuna prawnego/rodzica.

W pierwszej kolejności usługi asystenckie otrzymają osoby:
- poruszające się na wózku inwalidzkim;
- niewidome/ociemniałe;
- głuche;
- mieszkające samodzielnie i samotne (bez wsparcia rodziny);
- zamieszkujące z drugą osobą niepełnosprawną;
- nie korzystające z innych form pomocy i wsparcia, tj. m.in. usług opiekuńczych i specjalnych usług opiekuńczych świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej, pielęgniarki środowiskowej/opieki długoterminowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Klubów Seniora, Dziennych Domów Pobytu, Zakładu Aktywności Zawodowej.

W przypadku zamieszkiwania wspólnie więcej niż jednej osoby z niepełnosprawnością PCPR w Nysie zastrzega możliwość przyznania usług asystenckich tylko jednej osobie z niepełnosprawnością.

Liczba maksymalnie przyznawanych godzin asystenckich przez PCPR w Nysie (maksymalny limit roczny):
- 720 godzin dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
- 600 godzin dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
- 420 godzin dla osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
- 360 godzin dla osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
- 360 godzin dla dzieci w wieku do ukończenia 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt. 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

WYMAGANE DOKUMENTY:

OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ (UCZESTNIKA):

1. Karta Zgłoszenia Uczestnika
2. Zakres czynności / usług asystenckich
3. Regulamin (na ostatniej stronie należy czytelnie podpisać i umieścić adnotację „Zapoznałem/łam się i akceptuję zapisy Regulaminu”)
4. RODO Ministerstwo
5. RODO PCPR w Nysie
6. Oświadczenie o wskazaniu asystenta

Do powyższych 6 dokumentów należy dołączyć:
- kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności / o stopniu niepełnosprawności;
- kserokopię dokumentu potwierdzającego ustanowienie sprawowania opieki prawnej nad uczestnikiem (w przypadku sprawowania opieki nad pełnoletnim uczestnikiem).

ASYSTENTA:

1. Karta Zgłoszenia Asystenta
2. Regulamin (na ostatniej stronie należy czytelnie podpisać i umieścić adnotację „Zapoznałem/łam się i akceptuję zapisy Regulaminu”)
3. RODO Ministerstwo
4. RODO PCPR w Nysie

Do powyższych 4 dokumentów należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów Programu w zakresie wykształcenia lub/i doświadczenia w pracy z niepełnosprawnymi.

W przypadku, gdy usługa asystenta będzie świadczona na rzecz dziecka z niepełnosprawnością (do ukończenia 16. roku życia) należy dołączyć dodatkowo:
- zaświadczenie o niekaralności (z 2024 roku),
- informację o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru (z 2024 roku),
- pisemną akceptację osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością .

W przypadku posiadania przez asystenta orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub równoważnego należy dołączyć dodatkowo:
- kserokopię tego orzeczenia,
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji asystenta osoby z niepełnosprawnością (z 2024 roku).

Zgłoszenia do Programu (Łącznie: Zgłoszenie Uczestnika wraz z wymaganymi załącznikami i Zgłoszenie Asystenta wraz z wymaganymi załącznikami) można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie, ul. Piastowska 33A, 48-300 Nysa.


W przypadku zakwalifikowania Uczestnika do udziału w Programie, z Asystentem zawarta zostanie umowa zlecenie.
Wzór umowy z Asystentem

Dokumenty rozliczeniowe dla Asystentów:
Karta realizacji usług AOON 2024
Ewidencja przebiegu pojazdu AOON 2024
Ewidencja biletów transport AOON 2024
Ewidencja biletów kultura AOON 2024
 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Rodzina i Dziecko

 

ePUAP