Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://pcprnysa.pl/

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

  • część materiałów publikowanych nie spełnia wymagań dostępności, z uwagi na to, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • umieszczone w serwisie filmy nie mają dołączonych napisów dla osób głuchych,
  • część informacji została zamieszczona w postaci załączników w formie skanów,
  • brak opisów zdjęć,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-01

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Magdalena Wacławczyk, e-mail: projekty@pcprnysa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 400 55 89.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: 2017-10-18

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-10-18

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie

ul. Piastowska 33A, 48-300 Nysa
E-mail: pcprnysa@poczta.onet.pl
Strona WWW: https://pcprnysa.pl/
Strona BIP: https://pcprnysa.pl/bip/

Skróty klawiszowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie znajduje się między ulicą Piastowską a ulicą Parkową. Dojazd do budynku na parking wewnętrzny od strony ulicy Wolności.

Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Osoby niepełnosprawne załatwiają sprawy urzędowe na parterze budynku, po wcześniejszym przywołaniu pracownika. W budynku nie ma windy. Na schodach zamontowane są poręcze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

W budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. 2011 nr 209, poz.1243), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie zapewnia osobie uprawnionej bezpłatną pomoc tłumacza języka migowego przy załatwieniu spraw urzędowych.
Osoba uprawniona do skorzystania z pomocy tłumacza winna zgłosić, pod numerem telefonu 77 400 55 86 lub e-mail: sekretariat@pcprnysa.pl, chęć skorzystania z pomocy tłumacza co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Rodzina i Dziecko

 

ePUAP