Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie

Projekty i Programy

 

_____________________________________________________________________________________________________

Mądry start - Dobre działania - Lepsze pokolenie

Od 1 czerwca 2016 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie realizuje projekt „Mądry start - Dobre działania - Lepsze pokolenie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII - Integracja społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych
i społecznych.
Całkowita wartość projektu wynosi 800.491 zł, w tym dofinansowanie 756.463 zł
i wkład własny 44.028 zł.
Realizacja projektu potrwa do 31 grudnia 2019 roku.

_____________________________________________________________________________________________________

W domu najlepiej

Od 28 maja 2018 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie realizuje projekt „W domu najlepiej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII - Integracja społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych.
Całkowita wartość projektu wynosi 886.931,53 zł, w tym dofinansowanie
838.150,29 zł i wkład własny 48.781,24 zł.
Realizacja projektu potrwa do 31 grudnia 2020 roku.

_____________________________________________________________________________________________________

Bliżej rodziny i dziecka
- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze
oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja

Powiat Nyski na mocy umowy partnerskiej podpisanej 23 maja 2018 roku
z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu realizuje projekt "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna. Bezpośrednim realizatorem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie.
Łączna wartość dofinansowania zadania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 10.137.632,59 zł, w tym na rzecz Powiatu Nyskiego,
jako Partnera, dofinansowanie wynosi 311.143,80 zł.
Realizacja projektu potrwa do grudnia 2020 roku.

_____________________________________________________________________________________________________

 

Od lipca 2021 roku w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Nysie realizowany jest projekt Powiatu Nyskiego „Po MOC przeciwko PrzeMOCY.
Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach otwartego konkursu Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. 

Kwota dofinasowania 86.400,00 zł (w tym nagroda 4.500,00 zł).

Osoby zmagające się z zjawiskiem przemocy w swoim domu są objęte kompleksowym wsparciem mającym na celu przerwanie cyklu przemocy.
Oferowane formy wsparcia:
- pomoc psychologiczna i terapeutyczna dla dzieci i osób dorosłych doświadczających przemocy domowej,
- grupa wsparcia dla osób doświadczających  przemocy w rodzinie,
- poradnictwo socjalne,
- poradnictwo prawne,
- poradnictwo rodzinne,
- trening psychologiczny,
- Telefon Zaufania.

Ośrodek zapewnia opiekę nad dziećmi wszystkim osobom doświadczającym przemocy w rodzinie podczas korzystania z zajęć i konsultacji. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nysie posiada pomieszczenia w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.
Dzięki wsparciu Wojewody Opolskiego równolegle ruszył nabór na zajęcia Programu Korekcyjno - Edukacyjnego dla osób z problemami ze złością oraz osób stosujących przemoc w rodzinie. Zajęcia prowadzone będą w soboty od września br.
Wszystkie formy świadczonej pomocy są bezpłatne.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Rodzina i Dziecko

 

ePUAP