Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie

WAŻNOŚĆ ORZECZEŃ I KART PARKINGOWYCH

Utworzono dnia 03.01.2024

W związku z ogłoszeniem w Dzienniku Ustaw w dniu 22 grudnia 2023r. ustawy z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2023 r. poz. 2768)* informujemy, że:

  1. Orzeczenia o niepełnosprawności / o stopniu niepełnosprawności, których okres ważności upłynął/upływa pomiędzy dniem: 9 MARCA 2020 r. ** - 29 WRZEŚNIA 2024 r. - zachowują ważność do dnia: 30 WRZEŚNIA 2024 R. – jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego*** orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
     
  2. Karty parkingowe wydane na podstawie orzeczeń, o których mowa w ust. 1, zachowują ważność do dnia: 30 WRZEŚNIA 2024 R. – jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego*** orzeczenia o niepełnosprawności, albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 

* Ustawa wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2023 r.

** Orzeczenia, które utraciły ważność pomiędzy dniem 9 grudnia 2019 r., a dniem 8 marca 2020 r. również zachowują ważność na okres wskazany w ust. 1 pod warunkiem złożenia w tym terminie (tj.: 9 grudnia 2019 r. - 8 marca 2020 r.) kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia.

*** Zgodnie z art. 16 § 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.): Decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, są ostateczne.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Rodzina i Dziecko

 

ePUAP