Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie

DOBRY START

Utworzono dnia 26.07.2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie informuje, iż w związku z realizacją rządowego programu „DOBRY START” wnioski o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start można składać w tut. Centrum w terminie od 1 sierpnia 2018r. do 30 listopada 2018r.

Wniosek o świadczenie może złożyć:
- rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej,
- pełnoletni wychowanek opuszczający pieczę zastępczą.
Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci lub osoby uczące się do ukończenia przez nie:
- 20 roku życia,
- 24 roku życia (w przypadku posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności).

Wniosek należy wypełnić i złożyć na każde dziecko umieszczone w pieczy zastępczej z osobna.

Świadczenie przysługuje z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w następujących szkołach:
- szkoła podstawowa,
- dotychczasowe gimnazjum,
- szkoła ponadpodstawowa,
- dotychczasowa szkoła ponadgimnazjalna, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych,
- szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki,
- młodzieżowy ośrodek socjoterapii,
- specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,
- specjalny ośrodek wychowawczy,
- ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Świadczenie "Dobry Start" nie przysługuje na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym realizujące roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. "zerówka”) w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Jednocześnie informujemy, iż informację o przyznaniu świadczenia "Dobry Start" przesłane zostaną na wskazany przez Państwa adres poczty elektronicznej ujęty we wniosku. W przypadku, gdy nie zostanie wskazany adres poczty elektronicznej informację o rozstrzygnięciu w sprawie można uzyskać w siedzibie tut. Centrum: Nysa ul. Piastowska 33a
- rodziny zastępcze i osoby prowadzące RDD - I piętro pok. 206, tel. 77 448 25 25,
- pełnoletni wychowankowie - I piętro pok. 204, tel. 77 448 25 33.


Strona internetowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o świadczeniu "Dobry Start" - www.mpips.gov.pl/DobryStart/

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Rodzina i Dziecko

 

ePUAP