Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie realizuje Ministerialny Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022Program realizowany jest przy wsparciu finansowym ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Kwota dofinansowania: 1.811.520,00 zł. Całkowita wartość zadania: 1.811.520,00 zł.

Wsparciem Asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym w 2022 roku objęto 92 osoby: 

- 10 dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
- 45 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
- 21 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną (lub orzeczenie równoważne);
- 16 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne).


Zgłoszenie do Programu 2022 rok:

Nabór do Programu jest ciągły.
Kartę zgłoszenia Uczestnika (z wymaganymi załącznikami) wraz z Kartą zgłoszenia Asystenta (z wymaganymi załącznikami) należy przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć w PCPR w Nysie (ul. Piastowska 33a, 48-300 Nysa).

Dokumenty można wydrukować lub pobrać w wersji papierowej w PCPR w Nysie, ul. Piastowska 33a.

 

Uczestnik do wypełnionej Karty zgłoszenia winien dołączyć:

1. Kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych lub w przypadku dzieci do 16. roku życia orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

2. Oświadczenie o wsparciu (druk w załączeniu),

3. Zakres czynności Asystenta,

4. W przypadku sprawowania opieki prawnej nad pełnoletnią osobą niepełnosprawną, kserokopię dokumentu potwierdzającego przyznanie prawnej opieki.


Asystent do wypełnionej Karty zgłoszenia winien dołączyć:

1. Oświadczenie Uczestnika (druk w załączeniu),

2. Zaświadczenie o niekaralności (w przypadku asystowania dziecku),

3. Kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (jeśli posiada),

4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności asystenta (jeśli posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności).

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Rodzina i Dziecko

 

ePUAP