Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie

ul. Piastowska 33 A, 48-300 Nysa

 

Strona główna

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia  2016/679 o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie ul. Piastowska 33A, 48-300 Nysa tel. 77 400 55 86 lub 725 317 170, zwane dalej "Powiatowym Centrum".
 2. W Powiatowym Centrum został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Krzysztof Kranc, z którym można się skontaktować pod następującym adresem poczty elektronicznej: poczta@krzysztofkranc.com  lub pod numerem telefonu 509 947 925.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych zadań Powiatowego Centrum na podstawie:
 • Art. 6 ust. 1 lit. C Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 • Art. 9 ust. 2 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 • Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1000),
 • Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.),
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077),
 • Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 697 z późn. zm.),
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.),
 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390).
 • Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579 ze zmianami).
 • Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r. poz. 995 z późn. zm.).
 • Ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017r. poz. 1201 z późn. zm.)
 • Innych właściwych i obowiązujących aktów prawnych.
 1. Państwa dane osobowe są lub mogą być przekazywane:
 • podmiotom upoważnionym  do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 • Poczcie Polskiej.
 1. Okres przechowywania Państwa danych osobowych wyznacza instrukcja kancelaryjna (archiwalna) Powiatowego Centrum.
 2. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.
 3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 4. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 5. Państwa dane osobowe przetwarzane przez Powiatowe Centrum nie są i nie będą poddawane profilowaniu.

Powyższa informacja realizuje prawny obowiązek informacyjny i nie wymaga żadnego działania po Państwa stronie.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W POWIATOWYM ZESPOLE DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W NYSIE

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie z siedzibą w Nysie przy ul. Piastowskiej 33 A, 48-300 Nysa, tel. 774482572, e-mail: pzon@pcprnysa.pl
 2. Inspektorem ochrony danych jest Katarzyna Muszyńska tel.: 77/448-25-72, e-mail: pzon@pcprnysa.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu orzekania o niepełnosprawności i wydawania dokumentów osobom niepełnosprawnym.
  Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych:
  a) zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, gdy ma to zastosowanie,
  b) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który to obowiązek określa:
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

oraz inne przepisy prawa, do których stosowania administrator jest zobowiązany w związku z realizacją ww. celu przetwarzania.

Podstawa prawna przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych:

 1. zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, gdy ma to zastosowanie.
 1. Odbiorcy danych osobowych / kategorie odbiorców danych: operatorzy pocztowi, osoby fizyczne i podmioty przetwarzające, które przetwarzają dane osobowe z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego.
 2. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania oraz przez czas wymagany przepisami prawa i / lub określony w umowach, czy innych instrumentach prawnych, gdy ma to zastosowanie. Przez okres 10 lat od zakończenia działań związanych z orzekaniem o niepełnosprawności i wydawaniem dokumentów związanych z niepełnosprawnością.
 3. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych, gdy - i w zakresie, w jakim - jest to dopuszczone obowiązującymi przepisami prawa i możliwe dla administratora.
 4. W stosunku do przetwarzania, którego podstawą prawną jest zgoda, mają Państwo prawo, w dowolnym momencie, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie Państwa danych osobowych:
  1. jest wymogiem ustawowym, w odniesieniu do danych, których przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  2. nie jest wymogiem umownym, ani warunkiem zawarcia umowy.

Podanie Państwa danych osobowych, będących wymogiem ustawowym jest obowiązkowe.
Podanie Państwa danych osobowych, przetwarzanych na podstawie zgody, jest dobrowolne.
Konsekwencją niepodania danych osobowych, których podanie jest obowiązkowe, jest brak możliwości realizacji ww. celu przetwarzania.
Niepodanie danych osobowych, których podanie nie jest obowiązkowe, może niekorzystnie wpływać na przebieg realizacji ww. celu przetwarzania, a nawet uniemożliwić jego wykonanie, jeśli zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, jest jedyną możliwą do zastosowania podstawą prawną przetwarzania danych osobowych.

 1. Decyzje dotyczące Państwa nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

  11. Państwa dane osobowe nie są profilowane.

Informacje

Liczba wyświetleń: 25291
Utworzono dnia: 18.10.2017

Historia publikacji

 • 04.01.2023 13:38, Magdalena Wacławczyk
  Edycja strony: Strona główna
 • 07.10.2022 11:27, Magdalena Wacławczyk
  Edycja strony: Strona główna
 • 11.03.2022 13:41, Magdalena Wacławczyk
  Edycja strony: Strona główna