Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie

W domu najlepiej


Od 28 maja 2018 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie realizuje projekt „W domu najlepiej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII - Integracja społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych.

Całkowita wartość projektu wynosi 886.931,53 zł, w tym dofinansowanie
838.150,29 zł i wkład własny 48.781,24 zł.

Realizacja projektu potrwa do 31 grudnia 2020 roku, a jego głównym celem jest zwiększenie liczby świadczonych usług społecznych w regionie oraz wzrost kompetencji osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą 145 osób (83K/62M). Wsparcie w ramach projektu ma wzmocnić kompetencje rodziców zastępczych,
a przez to zaowocować poprawnym funkcjonowaniem dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej, w życiu społecznym. W ramach projektu prowadzone będą działania o charakterze informacyjno-aktywizującym, mające
na celu zwiększenie świadomości społecznej w zakresie funkcjonowania rodzinnych form pieczy zastęspczej, propagowanie rodzinnych form pieczy zastępczej, pozyskiwanie i szkolenie kandydatów do sprawowania tej formy opieki. Celem projektu jest również podniesienie jakości i dostępności usług społecznych na terenie powiatu nyskiego poprzez pozyskanie kandydatów do prowadzenia
i utworzenia drugiego rodzinnego domu dziecka. Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą (26K/14M), kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka (3K/2M), dzieci przebywające w pieczy zastępczej (54K/46M).

 


Szkolenie 10-25 listopada 2018 roku >>

"Dzień Rodzicielstwa Zastępczego" 25 maja 2019 roku i Szkolenie 12-20 lipca 2019 roku >>

Wyjazd integracyjno-edukacyjny 25-31 sierpnia 2019 roku >>

Szkolenie 16-30 listopada 2019 roku >>

Wsparcie dla dzieci 2019 rok >>

Szkolenia dla rodzin zastępczych 2020 rok >>

Nowy Rodzinny Dom Dziecka 2020 >>

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Rodzina i Dziecko

 

ePUAP