Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie

RODO

Utworzono dnia 01.06.2018

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia  2016/679 o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie ul. Piastowska 33A, 48-300 Nysa tel. 77 400 55 86 lub 725 317 170, zwane dalej "Powiatowym Centrum".
 2. W Powiatowym Centrum został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Krzysztof Kranc, z którym można się skontaktować pod następującym adresem poczty elektronicznej: poczta@krzysztofkranc.com  lub pod numerem telefonu 509 947 925.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych zadań Powiatowego Centrum na podstawie:
 • Art. 6 ust. 1 lit. C Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 • Art. 9 ust. 2 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 • Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1000),
 • Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.),
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077),
 • Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 697 z późn. zm.),
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.),
 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390).
 • Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579 ze zmianami).
 • Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r. poz. 995 z późn. zm.).
 • Ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017r. poz. 1201 z późn. zm.)
 • Innych właściwych i obowiązujących aktów prawnych.
 1. Państwa dane osobowe są lub mogą być przekazywane:
 • podmiotom upoważnionym  do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 • Poczcie Polskiej.
 1. Okres przechowywania Państwa danych osobowych wyznacza instrukcja kancelaryjna (archiwalna) Powiatowego Centrum.
 2. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.
 3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 4. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 5. Państwa dane osobowe przetwarzane przez Powiatowe Centrum nie są i nie będą poddawane profilowaniu.

Powyższa informacja realizuje prawny obowiązek informacyjny i nie wymaga żadnego działania po Państwa stronie.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W POWIATOWYM ZESPOLE DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W NYSIE

Informacja zgodna z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

 1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Nysie przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR)  w Nysie (zwany dalej jako „Administrator”). Adres siedziby: ul. Piastowska 33A, 48-300 Nysa
 2. Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: pzon@pcprnysa.pl, telefonicznie pod numerem 77 448 25 72, lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. W Powiatowym Centrum został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Krzysztof Kranc, z którym można się skontaktować pod następującym adresem poczty elektronicznej: poczta@krzysztofkranc.com  lub pod numerem telefonu 509 947 925.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Nysie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, wynikających z aktów prawnych:
 • Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • (Dz. U z 2018 r., poz. 511) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy;
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260, ze zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
 1. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom innym niż podmioty działające w oparciu o przepisy prawa. W każdym przypadku udostępnienia lub powierzenia danych takim podmiotom Administrator zapewnia, że odbywa się ono zgodnie z prawem.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 3. Dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa oraz zgodnie z rzeczowym wykazem akt PCPR w Nysie
 4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy stwierdzono, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości rozpatrzenia sprawy.
 7. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Listopad 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Rodzina i Dziecko

 

ePUAP