Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie

PFRON MODUŁ III

Utworzono dnia 04.11.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie informuje, że Zarząd PFRON podjął decyzję o wydłużeniu do 16 listopada 2020 roku terminu na składanie wniosków w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w Module III.

Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 16 listopada 2020 roku, możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.
Uwaga! Pod pojęciem „placówki rehabilitacyjnej” należy rozumieć placówkę, w której udzielane jest wsparcie osobom niepełnosprawnym świadczone w sposób ciągły (tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku).

Okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, nie może być dłuższy niż 5 miesięcy. W każdym ze wykazanych miesięcy musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.
Uwaga! Osoby, które otrzymały już wsparcie z Modułu III, mogą złożyć wniosek o świadczenie za maksymalnie łącznie 5 miesięcy. Należy pamiętać, że nie należy wówczas zaznaczać na stronie 8 Wniosku „Oświadczenia 1”.
Przykład: Otrzymano już wsparcie za 3 miesiące (1.500 zł), 9 listopada można złożyć wniosek o wsparcie za 2 miesiące (1.000 zł).

Należy pamiętać, że świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są lub były:

 1. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
 2. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
 3. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
 4. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.);
 5. uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
 6. pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r. poz. 529);
 7. pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, bądź uczniami szkół specjalnych przysposabiających do pracy funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910);
 8. pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910).


Wnioski o przyznanie dofinansowania w ramach Modułu III przyjmowane będą do dnia 16 listopada 2020 roku:

 • elektronicznie przez SOW - System Obsługi Wsparcia <TUTAJ> Możliwość złożenia wniosku w systemie SOW mają również osoby, które nie posiadają Profilu Zaufanego lub podpisu elektronicznego. W takim wypadku wystarczy założyć konto w systemie.

lub

 • pocztą tradycyjną wysyłając wypełniony wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie, ul. Piastowska 33A, 48-300 Nysa <DRUK>

lub

 • w siedzibie PCPR w Nysie wrzucając wypełniony wniosek do urny ustawionej w przedsionku <DRUK>


Więcej informacji można uzyskać:

- infolinia PFRON – tel. 517 373 975 (w godz. 9.00–20.00) lub tel. 22 581 84 10 wew. 3 (w godz. 9.00-15.00),

- infolinia SOW – tel. 800 889 777 (w godz. 9.00-17.00),

- PCPR w Nysie – tel. 77 448 25 52 (w godz. 7.30-15.30) lub e-mail: projekty@pcprnysa.pl ,

- www.pfron.org.pl (zakładka „O Funduszu – Programy i zadania PFRON”).

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny

Rodzina i Dziecko

 

ePUAP