Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

Utworzono dnia 07.11.2023

Minister Rodziny i Polityki Społecznej rozpoczął nabór w ramach programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

1. Gmina/Powiat składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu w terminie do dnia 15 września 2023 roku. (zmiana)
2. Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe w ramach Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej w terminie do dnia 6 października 2023 roku. (zmiana)
3. Minister dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia listy rekomendowanych wniosków złożonych przez wojewodów w terminie 30 dni od dnia otrzymania wszystkich rekomendowanych wniosków Wojewodów.
4. Proces podpisywania umów między Ministrem a Wojewodami będzie odbyła się w październiku i listopadzie 2023 roku, tak by umowy z poszczególnymi jednostkami (samorządami) zostały podpisane jeszcze w 2023 roku.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi asystenckie mogą uzupełniać usługi opiekuńcze, nie mogą ich jednak zastępować.
Adresatami Programu są:
1) dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności –
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności
stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
2) osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
a) o znacznym stopniu niepełnosprawności,
b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego. Budżet Programu w 2024 r będzie wynosił 505.000.000 zł. (zmiana)

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednostki nie może przekroczyć kwoty 3 000 000,00 zł.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Rodzina i Dziecko

 

ePUAP