Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Utworzono dnia 05.05.2021

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie informuje, że przystąpiło do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

Ministerialny Program finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Nabór wniosków do Programu jest ciągły.

Program zapewnia wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.


OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE


Nabór w Powiecie Nyskim dotyczy łącznie 50 osób niepełnosprawnych:
- nie mniej niż 10 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
- do 10 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym;
- do 30 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.

Osobie niepełnosprawnej udział w Programie w Powiecie Nyskim gwarantuje:
- brak odpłatności za usługę asystenta,
- możliwość wskazania osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta (preferowane),
- 50 godzin usług asystenckich w miesiącu. Limit godzin usług asystenta na 1 dziecko niepełnosprawne z ww. wskazaniami, a w przypadku opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych legitymujących się znacznym stopniem niepełnosprawności, którego rodzice lub osoby spokrewnione pobierają świadczenie pielęgnacyjne (tj. zrezygnowali ze świadczenia pracy) wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie,
- możliwość wyboru godzin usług zgodnie z potrzebami i preferencjami (usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu).

Osoby niepełnosprawne, które chciałyby korzystać z usług Asystenta proszone są o wypełnienie Karty Zgłoszenia Uczestnika (do pobrania <tutaj> lub w wersji papierowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie, ul. Piastowska 33a, 48-300 Nysa) oraz dostarczenie wraz z wymaganymi załącznikami do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie, ul. Piastowska 33a, 48-300 Nysa.

Dodatkowych informacji udziela (w dni robocze w godzinach 7.30-15.30) osoba prowadząca Program AOON 2021 w Powiecie Nyskim:
Magdalena Wacławczyk
tel. 77 400 55 89 lub 693 872 725
e-mail: projekty@pcprnysa.pl


ASYSTENCI


Nabór w Powiecie Nyskim dotyczy 43 asystentów.

Usługi asystenta mogą świadczyć:
1) osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,
2) osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,
3) osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego (spełniające warunek 1) i/lub warunek 2),
4) w przypadku, gdy usługa asystenta ma być świadczona na rzecz niepełnosprawnego dziecka, osoby posiadające zaświadczenie psychologa o braku przeciwskazań do wykonywania czynności asystenta,
5) w przypadku, gdy usługa asystenta ma być świadczona na rzecz niepełnosprawnego dziecka, osoby niefigurujące w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym,
6) osoby niespokrewnione, niezamieszkujące z osobą na rzecz której ma być świadczona usługa asystenta.

Asystentowi udział w Programie w Powiecie Nyskim gwarantuje:
- wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenie w wysokości 30 zł brutto za godzinę pracy,
- zwrot kosztu zakupu środków ochrony osobistej do 50 zł miesięcznie,
- zwrot kosztu zakupu biletów komunikacji publicznej/prywatnej jednorazowych oraz kosztu dojazdu własnym/innym środkiem transportu np. taksówką, do 100 zł miesięcznie,
- zwrot kosztu zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe czy sportowe, do 25 zł miesięcznie,
- ubezpieczenie NNW.

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji Asystenta proszone są o wypełnienie Karty Zgłoszenia Asystenta (do pobrania <tutaj> lub w wersji papierowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie, ul. Piastowska 33a, 48-300 Nysa) oraz dostarczenie wraz z wymaganymi załącznikami do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie, ul. Piastowska 33a, 48-300 Nysa.

Dodatkowych informacji udziela (w dni robocze w godzinach 7.30-15.30) osoba prowadząca Program AOON 2021 w Powiecie Nyskim:
Magdalena Wacławczyk
tel. 77 400 55 89 lub 693 872 725
e-mail: projekty@pcprnysa.pl 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Listopad 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Rodzina i Dziecko

 

ePUAP