Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie realizuje Ministerialny Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023. Program realizowany będzie przy wsparciu finansowym ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Kwota dofinansowania: 2.519.889,60 zł.

Nabór do Programu jest ciągły.

UCZESTNIK
Program realizowany przez PCPR w Nysie zapewnia wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:
- dzieciom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
- osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) oraz posiadającym orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne).

Uczestnik do wypełnionej Karty Zgłoszenia winien dołączyć:

1. Kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych lub w przypadku dzieci do 16. roku życia orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

2. W przypadku sprawowania opieki prawnej nad pełnoletnią osobą niepełnosprawną, kserokopię dokumentu potwierdzającego przyznanie prawnej opieki.


Kartę Zgłoszenia Uczestnika (z wymaganymi załącznikami) wraz z Kartą Zgłoszenia Asystenta (z wymaganymi załącznikami) należy przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć w PCPR w Nysie (ul. Piastowska 33a, 48-300 Nysa).

Dokumenty można wydrukować (w załączeniu poniżej) lub pobrać w wersji papierowej w PCPR w Nysie, ul. Piastowska 33a.


ASYSTENT

Asystentem nie może być osoba będąca: członkiem rodziny uczestnika (za członków rodziny uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem), opiekunem prawnym lub osobą faktycznie zamieszkującą razem z uczestnikiem.

Asystent musi posiadać:
- dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta
lub
- co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu.

Asystent do wypełnionej Karty Zgłoszenia winien dołączyć:

1. Kserokopię dokumentu/ów potwierdzającego/ych uzyskanie kwalifikacji lub posiadania doświadczenia, o których mowa wyżej.

Dodatkowo w przypadku asystowania dziecku:

2. Zaświadczenie o niekaralności,

3. Informację o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru),

4. Pisemną akceptację osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.

Dodatkowo jeśli posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności:

5. Kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

6. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności asystenta.

 

Kartę Zgłoszenia Uczestnika (z wymaganymi załącznikami) wraz z Kartą Zgłoszenia Asystenta (z wymaganymi załącznikami) należy przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć w PCPR w Nysie (ul. Piastowska 33a, 48-300 Nysa).

Dokumenty można wydrukować (w załączeniu poniżej) lub pobrać w wersji papierowej w PCPR w Nysie, ul. Piastowska 33a.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Rodzina i Dziecko

 

ePUAP