• Informujemy, że dniu 24 stycznia 2017 roku Zarząd Funduszu przyjął Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku.
 •  
 • W roku 2017 realizowane będą następujące formy wsparcia:
 • Moduł I:
  •Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  •Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
  •Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  •Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  •Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  •Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
  •Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
  •Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),
 • Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji: w szkole policealne, kolegium, w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu) a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.
 • Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków:
  - dla Modułu I - od dnia 15 marca 2017r.
  - dla Modułu  II:
  • od dnia 01 marca 2017r. -     dla wniosków dot. roku akademickiego 2016/2017
  • od dnia 01 września 2017r. - dla wniosków dot. roku akademickiego 2017/2018

 • Termin zakończenia przyjmowania wniosków:- dla Modułu I – dnia 30 sierpnia 2017r.
  - dla Modułu II:
  • dnia 30 marca 2017r. - dla wniosków dot. roku akademickiego 2016/2017
 • • dnia 10 października 2017r. - dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/18.
 • Z aktualnymi warunkami dofinansowania (wysokość i zasady) można się zapoznać
  w ust. 9-25 dokumentu PFRON „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku”.
   
 • Dla kogo dofinansowanieDofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:
  - posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  - pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.
  W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:
  - posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu,
  - aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).
   
  Wysokość dofinansowania
  Warunki dofinansowania opisane są w ust. 10-25 dokumentu „Kierunki działań (…)”.
   
  W 2017 roku kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/półrocze wynosi w przypadku:
  1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł,
  2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,
  3. opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.
 • Przez przeciętny miesięczny dochód Wnioskodawcy należy rozumieć dochód w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy, o jakim mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.), obliczony za kwartał poprzedzający kwartał, w którym złożono wniosek. Dochody z różnych źródeł sumują się. W przypadku działalności rolniczej – dochód ten oblicza się na podstawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2014 r. (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 września 2015 r. - M.P. 2015 poz. 861), według wzoru: [(2.506 zł x liczba hektarów)/12]/liczba osób w gospodarstwie domowym wnioskodawcy).
 • Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków nauki. Dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe, jeśli wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę, z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.
 •  
  Warunki zwiększenia dofinansowania
  Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:
  - 700 zł - w sytuacjach, gdy osoba niepełnosprawna ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu barier w komunikowaniu się – w szczególności z tytułu pomocy tłumacza migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej itp.),
  - 500 zł - w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
  - 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada Kartę Dużej Rodziny,
  - 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki.
 • Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny
 • Wysokość wypłacanego dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i od postępów Wnioskodawcy w nauce. W stosunku do wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku, wysokość dodatku wyniesie:
    a.    do 25% – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, studia wyższe), w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 50% maksymalnej kwoty dodatku,
    b.    do 50% – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, studia wyższe),
    c.    do 75% – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, trzecim roku danej formy edukacji na poziomie wyższym (studia wyższe I stopnia, magisterskie jednolite),
    d.    do 100% – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od czwartego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,
 • przy czym studenci II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich (III stopnia) mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.
 • Warunki zmniejszenia dofinansowania
 • Dodatek nie przysługuje, jeśli Wnioskodawca zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki, ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach programu.

  Kwota dofinansowania kosztów czesnego ulega zmniejszeniu o 300 zł, jeśli osoba niepełnosprawna po ukończeniu nauki objętej dofinansowaniem, ponownie rozpoczyna lub kontynuuje naukę w ramach takiej samej formy edukacji na poziomie wyższym (np. po zakończeniu studiów I stopnia, ponownie rozpoczyna studia I stopnia).
 • Zmniejszenie kwoty dofinansowania kosztów czesnego nie obowiązuje, jeśli osoba niepełnosprawna:
 1. ubiega się o dofinansowanie semestru/półrocza danej formy edukacji na poziomie wyższym, jaki dotychczas nie był objęty dofinansowaniem ze środków PFRON (wcześniejsze wsparcie nastąpiło np. od III roku). albo
 2. jednocześnie pobiera naukę na dwóch kierunkach tej samej formy edukacji na poziomie wyższym.
 • MODUŁ II – wysokość udziału własnego wnioskodawcy (w kosztach czesnego) jest określona w ust. 23 pkt 2
 • Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest wnioskodawca,                                           którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.
 •  
 • Warunki uzyskania pomocy na dofinansowanie nauki:
  1. każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON dla 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym - warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON:
  - „STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
  - „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
  z uwzględnieniem pkt 2,
  2. Wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku uzyskali pomoc ze środków PFRON w ramach większej liczby semestrów/półroczy, niż wskazana w pkt 1, mogą uzyskać pomoc w ramach programu - do czasu ukończenia rozpoczętych form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów,
  3. decyzja o ponownym dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku powtarzania przez wnioskodawcę semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego - należy do kompetencji realizatora programu, z zastrzeżeniem pkt 4,
  4. wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/ półroczy, o której mowa w pkt 1 - z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić dwa razy w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, i tylko wtedy, gdy powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez Wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia/zamknięcie kierunku).
  5. Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztó3) nauki w tym semestrze /półroczu i do czasu ukończenia nauki na rozpoczętym poziomie, nie może korzystać z pomocy w module II, z uwzględnieniem pkt 6;
  6. na pisemny wniosek Realizatora, Pełnomocnicy Zarządu w Biurze   PFRON mogą podjąć decyzję o wyrażeniu zgody na ponowne dofinansowanie kosztów nauki (w przypadku Wnioskodawcy, który ze względu na stan zdrowia po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza objętego dofinansowaniem) – zwrot kwoty dofinansowania kosztów nauki, o którym mowa w pkt 5 – nie ma wówczas zastosowania. W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.
  Przypominamy, że:
  •dofinansowanie w ramach modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny),
  •decyzję o wysokości pomocy dla Wnioskodawcy podejmuje samorząd powiatowy,
  •kwota dofinansowania ze środków PFRON nie może być większa niż kwota wnioskowana przez Wnioskodawcę,
  •decyzja w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, należy do kompetencji samorządu powiatowego - aby wsparciem objąć wszystkich Wnioskodawców, samorząd może obniżyć zakres i wysokość dofinansowania do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na realizację programu.
 •  
 •  
 •  Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
 • Termin
 • Opis
 • 01.03.2017
 • Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków dla Modułu II (w ramach roku szkolnego/akademickiego 2016/17)
 • 15.03.2017
 • Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków dla Modułu I
 • 30.03.2017
 • Termin zakończenia przyjmowania wniosków dla Modułu II  o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2016/17
 • 01.09.2017
 • Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków dla Modułu II (w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/18)
 • 30.08.2017
 • Termin zakończenia przyjmowania wniosków dla Modułu I
 • 10.10.2017
 • Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach Modułu II (w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/18).

 

 

 


Do pobrania:

Moduł I OBSZAR A Zadanie 1 -  pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu - załączniki :
Pobierz Wniosek o dofinansowanie osoba pełnoletnia
Pobierz Wniosek o dofinansowanie podopieczny
Pobierz Wniosek o dofinansowanie - wkładka
Pobierz Zaświadczenie lekarskie - dysfunkcja ruchu
Pobierz Oświadczenie o dochodach
Pobierz Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych


Moduł I Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B - Załączniki :
Pobierz Wniosek o dofinansowanie
Pobierz Wniosek o dofinansowanie - wkładka
Pobierz Oświadczenie o dochodach
Pobierz Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych


Moduł I Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, Moduł I Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania - Załączniki :
Pobierz Wniosek o dofinansowanie osoba pełnoletnia
Pobierz Wniosek o dofinansowanie podopieczny
Pobierz Wniosek o dofinansowanie - wkładka
Pobierz Zaświadczenie lekarskie - dysfunkcja wzroku
Pobierz Zaświadczenie lekarskie - dysfunkcja ruchu
Pobierz Oświadczenie o dochodach
Pobierz Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

 

Moduł I Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym - Załączniki :
Pobierz Wniosek o dofinansowanie osoba pełnoletnia
Pobierz Wniosek o dofinansowanie podopieczny
Pobierz Wniosek o dofinansowanie - wkładka
Pobierz Oświadczenie o dochodach
Pobierz Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

 

Moduł I Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości - Załączniki :
Pobierz Wniosek o dofinansowanie osoba pełnoletnia
Pobierz Wniosek o dofinansowanie - wkładka
Pobierz Oświadczenie o dochodach
Pobierz Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Pobierz Zaświadczenie lekarskie - proteza

 

Moduł I Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości) - Załączniki :
Pobierz Wniosek o dofinansowanie osoba pełnoletnia
Pobierz Wniosek o dofinansowanie - wkładka
Pobierz Oświadczenie o dochodach
Pobierz Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Pobierz Zaświadczenie lekarskie - proteza

 

Moduł I Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego) - Załączniki :
Pobierz Wniosek o dofinansowanie osoba pełnoletnia
Pobierz Wniosek o dofinansowanie - wkładka
Pobierz Oświadczenie o dochodach
Pobierz Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji: w szkole policealne, kolegium, w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu) a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi - Załączniki :
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON
Oświadczenie o wysokości dochodów
Zaświadczenie ze szkoły/uczelni
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 
Linki