Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie

RODZINA, TU ŻYCIE SIĘ ZACZYNA

Utworzono dnia 15.04.2021

12 rodzin (40 osób) z powiatu nyskiego (szczególnie z gmin: Głuchołazy, Nysa, Paczków, Otmuchów, Korfantów) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przejawiających trudności z wypełnianiem funkcji opiekuńczo-wychowawczej weźmie udział w projekcie „Rodzina, tu życie się zaczyna”.

Projekt „Rodzina, tu życie się zaczyna” realizuje Fundacja Plan B.

Kryteria kwalifikowalności:
Wsparcie realizowane w ramach projektu skierowane jest do 12 rodzin (40 osób) z powiatu nyskiego (szczególnie z gmin: Głuchołazy, Nysa, Paczków, Otmuchów, Korfantów) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przejawiających trudności z wypełnianiem funkcji opiekuńczo-wychowawczej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem tj. spełniających co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Cel główny projektu jakim jest poprawa funkcjonowania społecznego co najmniej 12 rodzin będzie realizowany poprzez zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych świadczonych lokalnie i wdrożenie działań profilaktycznych ograniczających umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej.

Projekt „Rodzina, tu życie się zaczyna” zakłada komplementarne usługi pracy z rodziną, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r.poz.1111 z późn. zm.), w tym w szczególności poprzez:

1. Poradnictwo specjalistyczne, w tym:

a)      Rodzinne,

b)      Społeczno-obywatelskie.

2. Wsparcie terapeutyczne i mediację.

3. Pomoc prawną, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego.

4. Animacje dla rodzin z dziećmi – Usługi, mające na celu wzmocnienie więzi rodzinnych przy jednoczesnym rozwoju wiedzy lub kształtowaniu postaw, służących polepszeniu funkcjonowania rodziny.

5. Grupy zabawowe i zajęcia dla młodzieży – usługi dla rodzin z dziećmi i zajęcia dla młodzieży wraz z zapewnieniem organizacji czasu, możliwości rozwoju osobistego oraz rozwijania zainteresowań.

6. Realizację umów na wzór kontraktu socjalnego.


Projekt niweluje dysproporcje w dostępności do wysokiej jakości usług społecznych wsparcia rodziny, szczególnie na obszarach peryferyjnych oddalonych od miasta poprzez świadczenia usług w środowisku lokalnym – miejscu zamieszkania uczestników (mobilna praca specjalistów).

Dzięki wsparciu specjalistów odpowiednio do potrzeb, rodzice mają szansę na odbudowanie potencjału do pełnienia roli opiekuńczo – wychowawczej zwiększając kompetencje społeczne, odzyskując poczucie kontroli, a także wzrost motywacji do zmiany swojej sytuacji.

Dzieci natomiast zdobędą umiejętności do przejawiania pożądanych społecznie postaw, a ciekawa oferta kreatywnego spędzania wolnego czasu i wspólne twórcze warsztaty pozwolą na odkrycie własnych talentów, wzmocnienie samooceny i promowanie postaw wolnych od nałogów.

Rekrutacja do projektu: do 31 maja 2021 r.

Formularz rekrutacyjny wraz z deklaracją uczestnictwa i oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w załączeniu lub pobierz (link)

W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego zalecamy najpierw kontakt telefoniczny lub mailowy.

Siedziba Fundacji Plan B
ul. Rodziewiczówny 18 B
48-300 Nysa
tel. 667 397 171
e-mail: biuro4planb@gmail.com


Priorytety przy rekrutacji ustalono dla następujących rodzin/osób:

Spośród zgłaszających się w pierwszej kolejności zakwalifikowane do wsparcia są:

1) rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego z powodu więcej niż 1 przesłanki (3 i więcej przesłanek-5 pkt,2 przesłanki-2 pkt),

2) rodziny, z członkiem o znacznym/umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (5 pkt),

3) osoby/rodziny korzystające z POPŻ (5 pkt),

4) Rodziny objęte nadzorem kuratora (2 pkt),

5) Rodziny wielodzietne (5 pkt).


Działania rekrutacyjne są prowadzone w sposób zapobiegający wszelkim dyskryminacjom (płeć, wiek, niepełnosprawność, pochodzenie).

Realizator zapewnia o otwartości dla wszystkich zainteresowanych – w projekcie zakładamy równy dostęp do form wsparcia.

Regulamin rekrutacjipobierz (link)

 

Wartość projektu: 403 500,00 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 380 500,00 zł
Wysokość wkładu Unii Europejskiej: 342 975,00 zł
www.mapadotacji.gov.pl

 

ZAŁĄCZNIKI:

Plakat

Utworzono dnia 15.04.2021, 08:31

Informacje o projekcie

Utworzono dnia 15.04.2021, 08:30

Formularz osobowy, deklaracja uczestnictwa, oświadczenie dane osobowe

Utworzono dnia 15.04.2021, 08:30

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny

Rodzina i Dziecko

 

ePUAP