Aktualności 2015

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego „Wyrównywanie szans w rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych”

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF

 

 

INFORMACJA

 

       Od dnia 4 stycznia 2016r.w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie przy ulicy Słowiańskiej 17 (I piętro pok. Nr 7) zostanie uruchomiony punkt nieodpłatnej pomocy prawnej.
Punkt świadczy usługi w:
Poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 11.00 do 15.00
Wtorki, czwartki w godzinach od 14.00 do 18.00.

 

 

 

 WIECZÓR ANDRZEJKOWY

 czarownica

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie wspólnie z Placówkami Opiekuńczo - Wychowawczych z siedzibą  w Paczkowie zaprasza wszystkie rodziny zastępcze wraz z wychowankami na niezwykły „Wieczór Andrzejkowy”.

Impreza odbędzie się w najbliższy piątek, 20 listopada 2015r. w godzinach od 16.00 do 19.00 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie przy ul. Orkana 6.

Imprezę poprowadzi Sala Zabaw „Mikiland” z Otmuchowa. Będzie to wieczór pełen magicznych atrakcji, opowieści, niezapomnianych emocji. Uczestnicy spodziewać się mogą odwiedzin bajkowych postaci. Poza zabawą taneczną, przewidziane są różnorodne atrakcje, takie jak: malowanie twarzy, brokatowe tatuaże, dmuchany zamek oraz wata cukrowa.

Organizatorzy zapewniają słodki drobny poczęstunek: ciasto, zimne i ciepłe napoje.       

 

 

DOFINANSOWANIE ZADANIA SPORTU, KULTURY, REKREACJI i TURYSTYKI ze środków PFRON

O dofinansowanie ze środków Funduszu organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:
1) prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku;
2) udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania;
3) udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.Wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu składa się w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań.
Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.
Wnioski dostępne są na stronie www.pcprnysa.pl  bip.pcprnysa.pl , lub w sekretariacie PCPR w Nysie.

 

Bezpłatne porady prawne dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i ich rodzin.

 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie podpisało w 2015r. porozumienie ze Stowarzyszeniem „DOGMA", które działa na rzecz poradnictwa obywatelskiego. Stowarzyszenie to jest jednym z beneficjentów programu Ministerstwa Sprawiedliwości. Projekt „Razem przeciwko przestępstwom" będzie trwał do końca 2015r.

W ramach podpisanego porozumienia w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie przy ul. Słowiańskiej 17 świadczone są dla mieszkańców powiatu nyskiego bezpłatne usługi prawne i psychologiczne.

 

Osoby, zainteresowane uzyskaniem porad muszą wypełnić odpowiedni formularz w tutejszym Centrum. Terminy spotkań będą ustalane na bieżąco w zależności od ilości potrzebujących.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 77 448-25-33

Adresaci projektu :

 • ofiary przestępstw przeciwko zdrowiu i życiu ( np. uszkodzenie ciała, zabójstwo),
 • ofiary wypadków komunikacyjnych,
 • ofiary przestępstw przeciwko mieniu ( np. kradzież, włamanie, oszustwo),
 • ofiary przestępstw seksualnych,
 • ofiary przestępstw przeciwko rodzinie (np. porzucenie, znęcanie, uchylanie się od alimentów),
 • ofiary przestępstw przeciwko wolności (np. groźby karalne),
 • ofiary innych przestępstw.

 

 

Schematom Stop

,,Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż ''

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w nysie w listopadzie 2013 r. przystąpiło do realizacji części pilotażowej projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”. Pilotaż realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe Instytucji Pomocy i Integracji Społecznej.

Liderem projektu jest Powiatowy Urząd Pracy w Nysie.

Partnerzy to:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie;

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie;

- Ośrodek pomocy Społecznej w Głuchołazach;

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Łambinowicach.

Celem głównym projektu jest stworzenie w okresie realizacji projektu kompleksowego systemu wsparcia dla 10 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym i w efekcie usamodzielnienie tych rodzin od pomocy systemowej tak, by mogły samodzielnie wziąć odpowiedzialność za swoje życie.

Projekt przewiduje wsparcie dla rodzin wielodzietnych będących klientami pomocy społecznej w ramach czterech modułów:

 1. Moduł zatrudnieniowo – edukacyjny.
 2. Moduł społeczny i integracyjny.
 3. Moduł rodzinny.
 4. Moduł sport i kultura.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Rezultaty projektu

Wsparciem objętych jest 10 rodzin wielodzietnych z terenu powiatu nyskiego, pełnych i niepełnych, zarejestrowanych w systemie pomocy społecznej dotkniętych problemem bezrobocia, wskazanych przez pracowników socjalnych w tym: 3 rodziny z Gminy Głuchołazy, 4 rodziny z Gminy Nysa, 3 rodziny z Gminy Łambinowice.

Szczegółowy zakres pomocy został ustalony po sporządzeniu diagnozy rodzin poprzez określenie sytuacji rodziny, wskazanie mocnych i słabych stron oraz zdefiniowanie potrzeb. Projekt odpowiada na potrzebę stosowania kompatybilnego systemu wsparcia i pomocy przy wykorzystaniu potencjału dwóch jego filarów, a także na przetestowaniu nowych instrumentów takich jak, kontrakt rodzinny, rodzinny program aktywizacji zawodowej, pomocy i integracji społecznej, które w perspektywie horyzontalnej mogłyby być nowymi rozwiązaniami legislacyjnymi dla systemu rynku pracy i pomocy społecznej.

Projekt ma charakter innowacyjny, bowiem w ramach przewidzianych działań będzie stosowana koordynacyjna metoda oddziaływania na całą rodzinę zagrożoną wykluczeniem społecznym, a nie w stosunku do pojedynczej osoby. Obecnie po stronie pracowników instytucji rynku pracy i instytucji pomocy społecznej istnieje ogromny potencjał wiedzy o różnorodności instrumentów, ich efektach przy jednoczesnym braku koordynacji współpracy z instytucjami rynku pracy wobec sytuacji rodzin będących w ubóstwie z powodu bezrobocia.

Etapy realizacji projektu - Schematom STOP! … :

 1. Powołanie Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę
 2. Powołanie Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej MGI.
 3. Opracowanie Lokalnego Programu Interdyscyplinarnej Współpracy instytucji rynku pracy, instytucji pomocy i integracji społecznej.
 4. Stworzenie i wdrożenie rodzinnego programu aktywizacji zawodowej, pomocy i integracji.
 5. Objęcie 10 rodzin wielodzietnych programem aktywizacji zawodowej, pomocy i integracji.
 6. Utworzenia Centrum dla Rodzin.

Okres realizacji: 15.11.2013 r. – 31.03.2015 r.

 

 

Oferta pomocowa - baza internetowa